RESTful Webservices for https://packetlostandfound.us
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

16 lines
1.7 KiB

git.packetlostandfound.us/chiefnoah/packetlostandfound v0.0.0-20180927045543-d150f997ed40 h1:ArRidNa4MLNlS644GQczvvxGx5RKg6pIdSV95HDG85Q=
git.packetlostandfound.us/chiefnoah/packetlostandfound-ws v0.0.0-20181108050421-cc1a385feab1 h1:sqJeFfxEZDKKevtNfHhbfSYMdR4T3n6Agv1RHbtfbRE=
github.com/go-chi/chi v3.3.3+incompatible h1:KHkmBEMNkwKuK4FdQL7N2wOeB9jnIx7jR5wsuSBEFI8=
github.com/go-chi/chi v3.3.3+incompatible/go.mod h1:eB3wogJHnLi3x/kFX2A+IbTBlXxmMeXJVKy9tTv1XzQ=
github.com/google/pprof v0.0.0-20181026152656-fde099a545de h1:FNVzWlo4xE8V0835Fzciova4asrBAb86Kxdyw+eXlWk=
github.com/google/pprof v0.0.0-20181026152656-fde099a545de/go.mod h1:zfwlbNMJ+OItoe0UupaVj+oy1omPYYDuagoSzA8v9mc=
github.com/ianlancetaylor/demangle v0.0.0-20181102032728-5e5cf60278f6 h1:UDMh68UUwekSh5iP2OMhRRZJiiBccgV7axzUG8vi56c=
github.com/ianlancetaylor/demangle v0.0.0-20181102032728-5e5cf60278f6/go.mod h1:aSSvb/t6k1mPoxDqO4vJh6VOCGPwU4O0C2/Eqndh1Sc=
github.com/lib/pq v1.0.0 h1:X5PMW56eZitiTeO7tKzZxFCSpbFZJtkMMooicw2us9A=
github.com/lib/pq v1.0.0/go.mod h1:5WUZQaWbwv1U+lTReE5YruASi9Al49XbQIvNi/34Woo=
golang.org/x/arch v0.0.0-20180920145803-b19384d3c130 h1:Vsc61gop4hfHdzQNolo6Fi/sw7TnJ2yl3ZR4i7bYirs=
golang.org/x/arch v0.0.0-20180920145803-b19384d3c130/go.mod h1:cYlCBUl1MsqxdiKgmc4uh7TxZfWSFLOGSRR090WDxt8=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20181106171534-e4dc69e5b2fd h1:VtIkGDhk0ph3t+THbvXHfMZ8QHgsBO39Nh52+74pq7w=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20181106171534-e4dc69e5b2fd/go.mod h1:6SG95UA2DQfeDnfUPMdvaQW0Q7yPrPDi9nlGo2tz2b4=
golang.org/x/sys v0.0.0-20181107165924-66b7b1311ac8 h1:YoY1wS6JYVRpIfFngRf2HHo9R9dAne3xbkGOQ5rJXjU=
golang.org/x/sys v0.0.0-20181107165924-66b7b1311ac8/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=